Провеждане на обучения

Начало » Провеждане на обучения

Дейности
Ангел Стоянов Ангелов е ръководител на STE(A)M център и преподавател по информационни технологии към СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен. Ръководи курсове и практически семинари на ученици, студенти и преподаватели свързани с информатиката, информационните технологии и STE(A)M.
Обучаващи организации

1Иновации и консултиране – www.innovateconsult.net
Мисията на Иновации и консултиране е да подпомогнем осъвременяването на образованието в България (и извън нея), да откриваме и обединяваме позитивни и креативни личности и техните добри практики; да ви помогнем да бъдете по-информирани, по-квалифицирани и по-иновативни в професионалното си и личностно развитие. Иновации и консултиране предлагат модерни решения в областта на управлението и развитието на човешкия и организационния капитал, развитие на високите технологии,качествено образование, непрекъснато професионално развитие и иновационно управление на сложни образователни проекти. Направления:

Практическите семинари и обучения на Иновации и консултиране са базирани на научна и учебно-методическа литература, както и на иновативни практики и доказан опит на наши и международни партньори и колеги от образователната общност. Системата за повишаване на квалификация е в постоянен режим на развитие и е насочена към бъдещето.

Иновации и консултиране предлага индивидуални и групови занятия с ученици по информатика, информационни технологии и математика. Подготовката включва, овладяване на умения и придобиване на компетенции за работа с приложен софтуер, програмиране, подготовка за участия в ученически олимпиади и др.

За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

2Технически университет – Варна – www1.tu-varna.bg/tu-varna

Технически университет – Варна извършва продължаваща квалификация на педагогическите специалисти, провежда подготвителни курсове за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС) и изпитни процедури за ПКС съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Квалификационната дейност се осъществява от високо квалифицирани преподаватели от Технически университет, от преподаватели с дългогодишен опит в квалификацията на педагогическите специалисти и от иновативни учители в следните форми:

 • Краткосрочни квалификационни курсове

 • Дългосрочни курсове:

  • Професионално-педагогически специализации (ППС)

  • Курсове за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител“; „Учител по информатика и информационни технологии“; „Учител по математика“; „Учител по чужд език (английски език)“.

 • Процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС).

 • Публикуване на статия в специализирано издание – електронен сборник „Клъстери и новации в образованието“

3Варненски свободен университет – www.raabebg.com

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е най-големият частен университет в България. Той е утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти в приоритетни за страната области и създава международно конвертируем и конкурентен научен и академичен продукт. В него се обучават над 5000 студенти в повече от 60 бакалавърски и магистърски и 29 докторски програми. ВСУ „Черноризец Храбър“ е университет със съвременен мениджмънт, търсещ качествена промяна в критериите за подбор на академичния състав и в критериите за оценка в дейността му, с развиващ се център за управление на проекти, с перспективна програма за професионално развитие на студентите. Всичко това го откроява като образователна марка, спечелила доверието, не само на своите възпитаници, а и на многобройните си академични партньори в целия свят.

4РААБЕ-България – www.raabebg.com

РААБЕ България предлага на своите клиенти – учители и директори на образователни институции, счетоводители от публичния и реалния сектор, управители на предприятия, над 40 информационни продукта и над 250 теми за обучение. Техни автори и обучители са експерти с дългогодишен професионален и практически опит и ще Ви дадат най-добрите съвети и решения за Вашата практика. Направления:

Обучителната им програма за педагогически екипи е съобразена с новостите и тенденциите в областта на образованието. Предлаганите от тях теми за обучение имат за цел да повишат професионалната компетентност на учителите и да усъвършенстват уменията им за прилагане на интерактивни методи и средства и личностно-ориентиран подход в обучението. За всяко обучение се изготвя тематична програма, съобразена със спецификата на учебното заведение и поставените изисквания към обучението.

Искате да обучите своя екип по специфична тема и да повишите желанието за успех? Ние организираме вътрешно-фирмени обучения и тренинги, които ще повишат ефективността, мотивацията и компетентността на Вашите служители. За всяко обучение изготвяме индивидуална програма, която да е съобразена с Вашите изисквания и потребностите на екипа.

5Евроклас-консулт – euroclass.bg

Евроклас-консулт организират обучения, тренинги, семинари, лектории за учители, директори, педагогически специалисти от детски градини и училища. Организират курсове, тиймбилдинг, тренинги за ръководители и служители на фирми и организации. Организацията предлага теми за обучение, които са съобразени с образователните изисквания и потребности на нашето време. Евроклас-консулт има въведена система за управление на качеството за организиране и провеждане на обучения за педагогически специалисти, и е регистрирана в информационния регистър на МОН на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

6Академия ШКОЛО – shkolo.bg/academy

Школо предлага квалификационни курсове за педагогически специалисти в сферата на училищното образование. Ключови елемент в нашите обучения са:

 • водят се от топ учители;
 • решават се реални казуси от практиката;
 • и най-важното – курсове не са еднократно мероприятие, а процес, при който нашите обучители ще проследяват, консултират и подпомагат вашите педагози през цялата учебна година, за да се уверим, че научените методики се прилагат коректно в ежедневната работа.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com