Провеждане на обучения

Начало » Провеждане на обучения

Дейности
Ангел Стоянов Ангелов  е преподавател по информационни технологии към СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен. Ръководи курсове и практически семинари на ученици, студенти и преподаватели свързани с информатиката и информационните технологии към Иновации и консултиране, РААБЕ България, ВСУ „Черноризец Храбър“ и Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”
Обучаващи организации

1Иновации и консултиране – www.innovateconsult.net
Мисията на Иновации и консултиране е да подпомогнем осъвременяването на образованието в България (и извън нея), да откриваме и обединяваме позитивни и креативни личности и техните добри практики; да ви помогнем да бъдете по-информирани, по-квалифицирани и по-иновативни в професионалното си и личностно развитие. Иновации и консултиране предлагат модерни решения в областта на управлението и развитието на човешкия и организационния капитал, развитие на високите технологии,качествено образование, непрекъснато професионално развитие и иновационно управление на сложни образователни проекти. Направления:

Практическите семинари и обучения на Иновации и консултиране са базирани на научна и учебно-методическа литература, както и на иновативни практики и доказан опит на наши и международни партньори и колеги от образователната общност. Системата за повишаване на квалификация е в постоянен режим на развитие и е насочена към бъдещето.

Обученията, семинарите и квалификационните дейности за директори и ръководители на учебни звена акцентират върху методологията за решаване на актуални проблеми в текущата работа, личностното саморазвитие и професионално самоусъвършенстване.

Иновации и консултиране предлага индивидуални и групови занятия с ученици по информатика, информационни технологии и математика. Подготовката включва, овладяване на умения и придобиване на компетенции за работа с приложен софтуер, програмиране, подготовка за участия в ученически олимпиади и др.

За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

2РААБЕ-България – www.raabebg.com

РААБЕ България предлага на своите клиенти – учители и директори на образователни институции, счетоводители от публичния и реалния сектор, управители на предприятия, над 40 информационни продукта и над 250 теми за обучение. Техни автори и обучители са експерти с дългогодишен професионален и практически опит и ще Ви дадат най-добрите съвети и решения за Вашата практика. Направления:

Обучителната им програма за педагогически екипи е съобразена с новостите и тенденциите в областта на образованието. Предлаганите от тях теми за обучение имат за цел да повишат професионалната компетентност на учителите и да усъвършенстват уменията им за прилагане на интерактивни методи и средства и личностно-ориентиран подход в обучението. За всяко обучение се изготвя тематична програма, съобразена със спецификата на учебното заведение и поставените изисквания към обучението.

Искате да обучите своя екип по специфична тема и да повишите желанието за успех? Ние организираме вътрешно-фирмени обучения и тренинги, които ще повишат ефективността, мотивацията и компетентността на Вашите служители. За всяко обучение изготвяме индивидуална програма, която да е съобразена с Вашите изисквания и потребностите на екипа.

3ВСУ „Черноризец Храбър“ – www.vfu.bg
Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е най-големият частен университет в България. Той е утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти в приоритетни за страната области и създава международно конвертируем и конкурентен научен и академичен продукт. В него се обучават над 10 хиляди студенти в повече от 60 бакалавърски и магистърски и 21 докторски програми.

4ШУ „Епископ Константин Преславски“, ДИКПО – Варна – www.ittd.acad.bg
Департаментът за информация, квалификация и продължаващо образование (ДИКПО) на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е с богата стория – повече от 50 години тук се организира продължаващо обучение и се повишава квалификацията на учители от страната и чужбина. Така, върху стабилната основа и с отзивчивост към новите реалности и приоритети в българската образователна система, Департаментът днес е ангажиран с мисията да работи за повишаване на професионалната компетентност на педагогическите кадри. В Департамента работят утвърдени хабилитирани преподаватели и доктори – специалисти в областта на педагогиката, теорията и методиката на преподаване на различни учебни дисциплини.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com